Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze.
Dodane przez zefir454 dnia Marzec 26 2016 22:13:12
W dniu 24 marca br. odbyło się w naszej jednostce walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięło w nim udział prawie 30 druhów, a także goście, m.in. z ramienia PSP bryg. Maksymilian Koperski i prezes OSP Kargowa dh Andrzej Pacyna.
Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP Smolno Wielkie dh Józef Gąsiorowski. Przywitał na wstępie wszystkich gości i strażaków. Następnie w drodze głosowania wybrano na przewodniczącego zebrania dha J. Gąsiorowskiego a na protokolanta dha J. Pławskiego.
W dalszej części zebrania dh J. Gąsiorowski przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w ubiegłym roku, które przyjęto w drodze głosowania.
Po nim głos zabrał dh Mateusz Krasnowski przedstawiając sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, które zostało przyjęte przez walne zebranie.Druh Ryszard Wintoniak w imieniu komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej nie wnosząc zastrzeżeń.W drodze głosowania przyjęto absolutorium dla Zarządu.
Następnie zabrał głos prezes Gąsiorowski. Wyróżnił za szczególną aktywność i poświęcenie druhów- Mateusza Szulczyka, a także Dawida Gąsiorowskiego za profesjonalizm działania. Podkreślił zaangażowanie i dużą aktywność na rzecz naszej jednostki druhów- Marka Piaseckiego, Marcina Lasoty, Przemysława Szulczyka, Marcina Bajora i wielu innych. Omówił wyszkolenie strażaków i plany szkoleniowe na przyszłość.

W kolejnym punkcie zebrania prezes Gąsiorowski oświadczył, że ze względów zdrowotnych rezygnuje z funkcji prezesa.
W celu wyłonienia nowego zarządu powołano komisję mandatową w składzie:
- Leszek Kostański- przewodniczący
-Robert Kamrowski- członek
- Marek Piasecki- członek
Następnie odbyło się jawne głosowanie nowego zarządu OSP. W wyniku głosowania do zarządu weszli druhowie: Zdzisław Woźny, Łukasz Domin, Dawid Gąsiorowski, Józef Pławski, Mateusz Krasnowski, Mateusz Szulczyk. Po naradzie wybrano zarząd w następującym składzie:
- Zdzisław Woźny- prezes
- Łukasz Domin- naczelnik
- Dawid Gąsiorowski- zastępca naczelnika
- Józef Pławski- sekretarz
- Mateusz Krasnowski- skarbnik
- Mateusz Szulczyk- gospodarz
Wybrano nowy skład komisji rewizyjnej:
- Ryszard Wintoniak- przewodniczący
- Marcin Lasota- sekretarz
- Damian Kańduła – członek
Po wyborach bryg. Koperski i druhowie naszej jednostki złożyli na ręce odchodzącego prezesa J. Gąsiorowskiego serdeczne podziękowania za jego długoletnią pracę na rzecz naszej jednostki wręczając mu kwiaty i prezent od strażaków.Trzeba nadmienić, że dh Gąsiorowski całe swoje życie poświęcił pracy w OSP, gdyż już od roku 1962 był strażakiem w MDP w Kazimierzu Biskupim i od tamtej pory poświęcił się pracy dla OSP, szczególnie w Smolnie Wielkim. Przez kilkadziesiąt lat swojej działalności wychował spora liczbę adeptów pożarnictwa, inicjował ogromną liczbę przedsięwzięć nie tylko związanych ze strażą, wielokrotnie odznaczany. Mamy nadzieję, że dh Gąsiorowski przechodząc w stan spoczynku nadal będzie interesował się pracą naszej jednostki i niejednokrotnie będziemy mogli korzystać z jego rad, pomysłów i wieloletniego doświadczenia.
W toku dyskusji dh Leszek Kostański zaproponował wniesienie uchwały o uhonorowaniu dha Gąsiorowskiego zaszczytnym tytułem honorowego prezesa OSP Smolno Wielkie, co przyjęte zostało przez aklamację.
W dalszej części zebrania zabrał głos bryg. Koperski. Pogratulował nowemu zarządowi i wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę z PSP. Podkreślił duże zaangażowanie naszych strażaków w akcjach, omówił temat powiatowych zawodów pożarniczych, wprowadzenie musztry do zawodów i potrzebę dodatkowych szkoleń. Omówił sprawę unormowania dystynkcji strażackich a także potrzebę dokumentowania wyjazdów do zdarzeń losowych takich jak wichury czy powodzie.Po wystąpieniu bryg. Koperskiego walne zebranie wybrało pięciu członków OSP na zjazd gminny:
Z. Woźnego, M. Szulczyka, M. Krasnowskiego, Ł. Domina, D. Gąsiorowskiego.
Na tym punkcie zebranie zakończono.